cadeauicon--discounteuroicoon_filtericoon_icoon/bushalte_NS_BlueNS_spoordeel_iconsicoon/koffie_beker_NS_Blueicoon_icoon/koffie_beker_NS_Blueicoon_stoelAsset 11OV punticon_overcheckicoon_poi--smallicoon/POI_NS_Blueicoon_refreshicon--subscription-route-freesterAsset 10
Naar content

Hoofdnavigatie

Algemene voorwaarden Transvision B.V. NS Zonetaxi

 

Algemene voorwaarden van Transvision B.V., statutair gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel, betreffende de organisatie van NS Zonetaxi.

Deze algemene voorwaarden zijn goedgekeurd door de Stichting NS Zonetaxi en worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland en zijn tevens online gepubliceerd op de website www.nszonetaxi.nl.

 

1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden en in correspondentie tussen Transvision en de Klant wordt verstaan onder:

a Bagage: alle zaken die de Klant en de Meereizende(n) meenemen bij de NS Zonetaxirit, met inbegrip van levende dieren, die de Klant en de Meereizende(n) als gemakkelijk mee te voeren, draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich heeft.

b Klant: de persoon die een NS Zonetaxi reserveert via de website www.nszonetaxi.nl en zich als zodanig identificeert bij aanvang van de NS Zonetaxirit.

c Meereizende(n): de perso(o)n(en), die de Klant bij de reservering heeft opgegeven en die tezamen met de Klant van het vertrekadres van de Klant tot het bestemmingsadres van de Klant gebruik maakt/maken van de NS Zonetaxirit.

d NS Zonetaxi: de dienst voor het organiseren en  uitvoeren van de NS Zonetaxirit en al hetgeen daarmee samenhangt.

e NS Zonetaxirit: vervoer per Taxi in Nederland, volgens de voorwaarden van NS Zonetaxi, van een Klant en de Meereizende(n) waarbij het aankomstadres of het vertrekadres een NS station is dat is aangesloten op NS Zonetaxi en de rit maximaal 30 kilometer bedraagt.

f Opstapzonetarief: een vast, op de website www.nszonetaxi.nl gepubliceerd tarief,  vastgesteld door de Stichting NS Zonetaxi, dat als starttarief geldt voor iedere NS Zonetaxirit.

g Overeenkomst: dienstverleningsovereenkomst  ter zake NS Zonetaxi tussen een Klant en Transvision.

h Stichting NS Zonetaxi: een gezamenlijk initiatief van NS en de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi, opdrachtgever van Transvision.

i Stichting Beheer Derdengelden NS Zonetaxi: organisatie die Klant-bijdragen incasseert en aan Vervoerders en Transvision uitbetaalt.

j Taxi: personenbus of personenwagen die wordt ingezet bij NS Zonetaxiritten.

k Transvision: Transvision B.V., gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

l Vervoerder: een onderneming waarmee Transvision een overeenkomst heeft gesloten om NS Zonetaxiritten uit te voeren.

m Zone: Een afstand van 2 kilometer, berekend op basis van de kortste route over de openbare weg, door de routeplanner van Transvision.

n Zonetarief: een vast, op de website www.nszonetaxi.nl gepubliceerd tarief,  vastgesteld door de Stichting NS Zonetaxi, dat als tarief per zone geldt voor iedere NS Zonetaxirit.

 

2 Werkingssfeer
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst.

2.2 Met het reserveren van een NS Zonetaxi op de website www.nszonetaxi.nl, accepteert de Klant deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Transvision is gerechtigd deze Algemene Voorwaar-den na toestemming door de Stichting NS Zonetaxi te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging aan de Klant. Aan de Klant wordt medegedeeld dat er sprake is van wijziging van de Algemene Voorwaarden en dat aan hem op verzoek de gewijzigde algemene voorwaarden per e-mail worden toegezonden.

 

3 Door Transvision geleverde diensten
3.1 Onder de Overeenkomst draagt Transvision zorg voor:

a het registreren van Klanten;

b het reserveren van NS Zonetaxiritten;

c de afrekening van de door de Klant gemaakte kosten ten behoeve van en samenhangende met NS Zonetaxi;

d verstrekken van informatie aan de Klant over NS Zonetaxi;

e het afhandelen van klachten die betrekking hebben op NS Zonetaxi.

 

4. Registratie
4.1 De Klant kan zich registreren via de website www.nszonetaxi.nl. Registratie is niet verplicht.

4.2 Voor registratie moet de klant de volgende informatie aanleveren via de website:

a. Naam

b. Geboortedatum

c. Bankrekeningnummer

d. E-mailadres

e. (Mobiel) telefoonnummer

4.3 De Klant moet zich bij registratie identificeren door een digitale incassomachtiging af te geven, waarbij het rekeningnummer van de Klant gecontroleerd wordt.

4.4 De registratie en het gebruik van NS Zonetaxi zijn persoonsgebonden. 

 

5 Reserveren NS Zonetaxirit
5.1 De Klant reserveert een NS Zonetaxirit door het vertrek- en aankomstadres en de gewenste vertrektijd tot tenminste 30 minuten vóór de gewenste vertrektijd via de website www.nszonetaxi.nl of telefonisch  0900 – 6798294 door te geven aan Transvision.

5.2 Transvision informeert bij de reservering de Klant over de volgende gegevens:

a het aantal af te leggen Zones op basis van de kortste rechtstreekse route van adres (postcode, huisnummer) van vertrek tot adres (postcode, huisnummer) van bestemming;

b de kosten van de NS Zonetaxirit.

5.3 Het telefoonnummer 0900-NSZ TAXI (0900 - 6798294) is bereikbaar van 6.00 uur tot 1.00 uur. De website www.nszonetaxi.nl is 24 uur per dag beschikbaar voor reserveringen en informatie.

 

6 Uitvoering NS Zonetaxirit
6.1 De Klant is bij aankomst van de Taxi gereed voor de instap.

6.2 De Vervoerder helpt op verzoek de Klant met het in- en uitstappen en het in- en uitladen van de Bagage.

6.3 De Klant toont bij de aanvang van de NS Zonetaxirit zijn/haar OV-chipkaart aan de Vervoerder voor:

a de identificatie van de Klant;

b de controle van de reservering van de NS Zonetaxirit door de Klant; en

c de registratie van de aanvang van het NS Zonetaxirit.

6.4 Indien de Klant minderjarig is, is (zijn) de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) verantwoordelijk voor de beoordeling of de minderjarige Klant in staat is gebruik te maken van de NS Zonetaxi. Deze beoordeling komt niet voor rekening en risico van Transvision.

 

7 Annulering, no show of wijziging NS Zonetaxirit
7.1 Bij het annuleren van een NS Zonetaxirit binnen 15 minuten vóór de gewenste vertrektijd of bij een no show kan Transvision een vergoeding in rekening brengen, die niet hoger is dan de in artikel 8.1 bedoelde kosten voor de NS Zonetaxirit.

7.2 Transvision is gerechtigd de Klant te blokkeren voor NS Zonetaxi indien deze meermalen binnen 15 minuten voor vertrek annuleert of niet op komt dagen.

7.3 Het wijzigen van de reservering dient een half uur voor aanvang van de rit te geschieden.

7.4 Indien de Klant de reservering van de NS Zonetaxirit binnen een half uur vóór de gewenste vertrektijd wijzigt, kan de gewijzigde reservering geacht een nieuwe reservering van een NS Zonetaxirit te zijn, waarbij de reserveringstijd van minimaal 30 minuten in acht dient te worden genomen en waarmee de gewenste vertrektijd van de oorspronkelijke reservering zal wijzigen.

7.5 Vertraging in de treinreis wordt door de Klant rechtstreeks doorgegeven aan de Vervoerder.

 

8 Kosten NS Zonetaxi
8.1 De kosten voor een NS Zonetaxirit worden bepaald door het aantal Zones te vermenigvuldigen met het Zonetarief en dit te vermeerderen met eenmaal het Opstapzonetarief.

8.2 De Klant is geen kosten verschuldigd voor Meereizenden.

8.3 Bij het vaststellen van het aantal af te leggen Zones, zoals vermeld in artikel 5.2 sub a), is de routeplanner van Transvision leidend.

8.4 De tunnel-, tol- en veergelden van de Klant en zijn Meereizende(n), voor zover deze verschuldigd zijn gedurende NS Zonetaxirit, komen voor rekening van de Klant.

 

9 Betaling
9.1 Indien de Klant geregistreerd is voor het gebruik van NS Zonetaxi worden alle kosten, die de Klant met betrekking tot NS Zonetaxi verschuldigd is, minimaal wekelijks en maximaal dagelijks door de geregistreerde Klant voldaan aan de Stichting Beheer Derdengelden NS Zonetaxi via een automatische incasso, waarvoor de Klant bij zijn registratie een digitale machtiging heeft afgegeven.

9.2 In de specificatie van de automatische incasso worden de data en de kosten van de desbetreffende NS Zonetaxirit(ten) vermeld.

9.3 Indien de Klant niet geregistreerd is voor het gebruik van NS Zonetaxi worden alle kosten, die de Klant met betrekking tot NS Zonetaxi verschuldigd is, vóóraf betaald door de Klant met iDEAL.

9.4 Informatie betreffende onder meer de geboekte en gereden ritten is voor de geregistreerde Klant op de website www.nszonetaxi.nl beschikbaar.

 

10 Persoonsgegevens
10.1 De Klant is bij registratie op de NS Zonetaxiwebsite geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens ter uitvoering van de NS Zonetaxiritten en de betaling hiervan.

 

11 Klachten
11.1 Een klacht met betrekking tot het NS Zonetaxi en al hetgeen daarmee samenhangt, wordt door de Klant binnen 14 dagen nadat het incident waarop de klacht betrekking heeft, ingediend op de website van NS Zonetaxi

11.2 De Klant ontvangt binnen twee weken na het indienen op de website van NS Zonetaxi een schriftelijke antwoord van Transvision.

 

12 Meereizenden
12.1 De Klant is gerechtigd maximaal drie Meereizenden mee te nemen, voor zover de capaciteit van de Taxi dit toelaat.

12.2 Aan de Meereizende(n) komt een beroep toe op de

Overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt het in dit lid opgenomen beding voor de Meereizende(n).

12.3 In geval van al dan niet feitelijke wijziging of annulering van de reservering ex artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden door de Klant, die ertoe leidt dat de Klant en de Meereizende(n) niet of niet meer (tezamen) vervoerd worden, wordt het beding in het vorige lid geacht te zijn herroepen, waardoor de Meereizende(n) daarop geen beroep toekomt.

 

13 Dieren
13.1 Het is de Klant toegestaan kosteloos mee te nemen: een blindengeleidehond, een SOHO-hond of kleine huisdieren die vervoerd worden in een mand of tas.

 

14 Roken
14.1 In de Taxi mag niet worden gerookt.

 

15 Bagage en Handbagage
15.1 Het is de Klant en zijn Meereizende(n) toegestaan in totaal maximaal vier stuks Bagage mee te nemen, voor zover het voertuig dit toelaat.

 

16 Aansprakelijkheid
16.1 De Vervoerder is aansprakelijk voor de uitvoering van de NS Zonetaxirit. Op de uitvoering van de NS Zonetaxirit zijn daarmee de algemene voorwaarden van de Vervoerder van toepassing.

16.2 De aansprakelijkheid van Transvison reikt niet verder dan voor (toerekenbaar tekortschieten in) de in artikel 3 genoemde diensten.

16.3 De aansprakelijkheid van de Klant wordt mede bepaald door artikel 8:1153 van het Burgerlijk Wetboek.

 

17 Opschorting en ontbinding Overeenkomst
17.1 Transvision is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
a de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van NS Zonetaxi door de Klant, hetgeen ter beoordeling is aan Transvision;
c herhaald wangedrag van de Klant (zoals bijvoorbeeld fysiek of verbaal intimiderend gedrag, openbare dronkenschap) tegenover het personeel van Transvision of Vervoerders.
d de Klant niet akkoord gaat met een wijziging van deze Algemene Voorwaarden als bedoeld in artikel 2.3. 

 

18 Kopjes
18.1 De kopjes in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen omwille van de leesbaarheid en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

19 Toepasselijk recht
19.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.